Του Χάρη Φλουδόπουλου

Το δρόμο για τη δημιουργία νέων έργων ΑΠΕ τα οποία θα τροφοδοτήσουν με φθηνό ρεύμα μέσω διμερών συμβάσεων PPA βιομηχανίες και αγρότες ανοίγει η τροπολογία του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε χθες στη βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Με την τροπολογία δίνεται απόλυτη προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο για έργα ΑΠΕ των οποίων η παραγωγή διοχετεύεται μέσω διμερών συμβολαίων στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και του αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι οι πράσινες διμερείς συμβάσεις PPA, έργων ΑΠΕ με κατηγορίες καταναλωτών όπως οι βιομηχανίες και οι αγρότες αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Μέσω αυτών αναμένεται βιομηχανίες και αγρότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλό κόστος. Για το σκοπό αυτό, η τροπολογία δίνει λύση στο πρόβλημα που υπάρχει στο δίκτυο με την περιορισμένη χωρητικότητα, ούτως ώστε τα νέα έργα ΑΠΕ που προορίζονται για την ηλεκτροδότηση βιομηχανιών ή αγροτών να μπορούν κατά προτεραιότητα να συνδεθούν.

Αναλυτικότερα, ορίζεται ότι λαμβάνουν απόλυτη προτεραιότητα οριστική προσφορά σύνδεσης έργα που υποβάλλουν διμερή σύμβαση ή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματοοικονομική διευθέτηση ή φυσική παράδοση με προμηθευτή που επιθυμεί να εκπροσωπήσει κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος, για ισχύ που αντιστοιχεί στο 30% της ετήσιας κατανάλωσης των εν λόγω κατόχων.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σχετικά:

Προωθείται η υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κατά απόλυτη προτεραιότητα, προς ενίσχυση των αγροτών και της ενεργοβόρου βιομηχανίας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των αγροτών, οι προμηθευτές καταρτίζουν συμβάσεις κατ’ ελάχιστον δεκαετούς διάρκειας, χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την ανακοίνωση των χαρακτηριστικών του “Τιμολογίου ΓΑΑ” που προσφέρουν στους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος. Παράλληλα, αναλαμβάνουν να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από προηγούμενο προμηθευτή των εν λόγω κατόχων έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και υποκαθίστανται στα δικαιώματα του προηγούμενου προμηθευτή, με διμερή σύμβαση ορίζονται οι συνέπειες περίπτωση καταγγελίας πριν από τη λήξη διάρκειας της σύμβασης. Επίσης, ορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι κάτοχοί έργων ΑΠΕ και ρυθμίζονται ζητήματα διαχείρισης των έργων ΑΠΕ, κριτήρια ένταξης, γεωγραφική κατανομή των έργων και διαδικασία ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι τιμές για το αγροτικό ρεύμα, διαμορφώνονται ως εξής:

Για τα πρώτα 2 χρόνια:

– Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα

– Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα

– Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 10,5 λεπτά την κιλοβατώρα

– Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 11 λεπτά την κιλοβατώρα

Για τα υπόλοιπα 8 έτη για το 1/3 της κατανάλωσης των συγκεκριμένων παροχών η τιμή είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα.

Πηγή: capital.gr