Μιχάλης Μαστοράκης

Την νέα «εποχή» στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφει η νέα οδηγία της Κομισιόν για την μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού που αποτυπώθηκε σε τελικό κείμενο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ο βασικός προσανατολισμός των αλλαγών, όπως υπογραμμίζουν παράγοντες της αγοράς, αφορά αφενός στην καλύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ με καλύτερη αντιστοίχιση των προφίλ κατανάλωσης και παραγωγής και αφετέρου στην «βοήθεια» που μπορεί να συνεισφέρει ένας πιο ενεργός καταναλωτής στην ίδια την ανάπτυξη του συστήματος.

«Κλειδιά» όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος αποτελούν οι έξυπνοι μετρητές και η ανάπτυξη των PPAs. Ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε ως «δίδαγμα» από την πρόσφατη ενεργειακή κρίση και γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί με την παρούσα μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας σχετίζεται με το κόστος του «security of supply». Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, υπό το νέο μοντέλο, το εν λόγω κόστος γίνεται προσπάθεια να συμπεριληφθεί στην τελική εξίσωση ως μια βασική μεταβλητή έναντι της πρότερης κατάστασης που κατ’ ουσίαν μια έκτακτη συνθήκη οδηγούσε σε πλήρη ανατροπή των δεδομένων, όπως συνέβη κατά την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης με την εκτόξευση του τελικού κόστους ενέργειας για το σύνολο των καταναλωτών.

Από την άποψη αυτή, το βασικό «πνεύμα» των αλλαγών αποσκοπεί σε μια «μετατόπιση» του ανταγωνισμού σε επίπεδο αγοράς, δηλαδή από τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ενέργειας και τιμής να περάσουμε στον ανταγωνισμό σε επίπεδο «services» και τιμής με μια ορισμένη «εσωτερίκευση» του κόστους που συνεπάγεται το «security of supply», δηλαδή το κόστος της ασφάλειας εφοδιασμού. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι εταιρείες προμήθειας καλούνται να διαμορφώσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και σχέδια που θα δίνουν έμφαση σε μια σειρά υπηρεσίες με υψηλό δείκτη ευελιξίας. Πρακτικά αυτό θα εκφράζεται με ανάπτυξη του «profiling», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός οικιακού ή επαγγελματικού καταναλωτή.

Σε επίπεδο εταιρειών, όπως αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς, το αυριανό μοντέλο θα περιλαμβάνει εταιρείες προμήθειας που είτε θα επιχειρούν την αντιστοίχιση του προφίλ κατανάλωσης με την πράσινη παραγωγή (προσφορά του RES profil) είτε θα δραστηριοποιηθούν στο κομμάτι του «balancing», δηλαδή στην ανάπτυξη υπηρεσιών που θα επιτρέπουν την εξισορρόπηση του τελικού αποτελέσματος.

Ενδεικτικό της λογικής που περιγράφεται παραπάνω είναι το άρθρο 4 της νέας Οδηγίας για την ελεύθερη επιλογή προμηθευτή : «Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι είναι ελεύθεροι να αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια από προμηθευτές της επιλογής τους. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι οι καταναλωτές θα είναι ελεύθεροι να έχουν περισσότερα από ένα συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή συμφωνία ενεργειακού διαμοιρασμού την ίδια στιγμή, και για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές δικαιούνται να έχουν περισσότερα από ένα σημεία μέτρησης και χρέωσης που καλύπτονται από ένα μοναδικό σημείο σύνδεσης για τις εγκαταστάσεις τους. Όπου είναι τεχνικά εφικτό, συστήματα έξυπνων μετρητών που αναπτύσσονται βάσει του άρθρου 19, μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε οι καταναλωτές να έχουν περισσότερα από ένα συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή συμφωνία ενεργειακού διαμοιρασμού την ίδια στιγμή».

Ουσιαστικά, η εν λόγω πρόβλεψη της ευρωπαϊκής οδηγίας στόχο έχει να διασφαλίσει τους όρους για εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας, δηλαδή ένα μέρος της κατανάλωσης να καλύπτεται από ppa, ένα άλλο μέρος από sharing, άλλο από αυτοπαραγωγή και όχι τόσο για δύο διαφορετικούς προμηθευτές που θα είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους.

Χρειάζεται να σημειωθεί αν και όπως προαναφέρθηκε αναγκαίος όρος για να γίνουν όλα τα παραπάνω είναι η ανάπτυξη έξυπνων μετρητών και PPAs, ήδη μια σειρά εταιρείες προμήθειας και στην Ελλάδα μετασχηματίζονται με σκοπό να ενσωματώσουν τέτοιες δραστηριότητες στο χαρτοφυλάκιό τους.

Πηγή: energypress.gr